Analyst Coverage
1
Analyst Coverage(A Share)
Company Analyst Contact
Guangfa Securities ZHANG Li gfzhangli@gf.com.cn
Haitong Securities DING Wentao dwt8223@htsec.com
CICC Junhua MAO maojh@cicc.com.cn
China Merchants Securities HONG Jinping hongjinping@cmschina.com.cn
PING An Securities JIAO Wenchao jiaowc@vip.163.com
Galaxy Securities BAI Zhou baizhou@chinastock.com.cn
CITIC Securities SHAO Ziqin shaozq@citics.com
CITIC Securities TIAN Liang tianliang@citics.com
2
Analyst Coverage(H Share)
Company Analyst Contact
HSBC York PUN yorkkypun@hsbc.com.hk
CITI Christina YU Christina.yu@citi.com
BAML Winnie WU winnie.wu@baml.com
Macquarie Jian LI jian.li@macquarie.com
Credit Suisse Frances FENG frances.feng@credit-suisse.com
CICC Junhua MAO maojh@cicc.com.cn
CCBI Kenneth YUE kennethyue@ccbintl.com
GSGH Ning MA ning.ma@ghsl.cn